Keravan Seudun Sukututkijat ry

Etusivu
Uutisia
Toiminta
Opastusta
DNA
Kirjasto
Jäseneksi
Kuvia
Säännöt
Arkisto
Linkit
Jäsenille


Yhdistysverkosto

Keravan Seudun Sukututkijat ry

Sukututkimusharrastajien tukena vuodesta 1981 alkaen Keski-Uudenmaan alueella

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Keravan Seudun Sukututkijat ry ja sen kotipaikka on Kerava.  

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimustoimintaa keskisellä Uudellamaalla.
Tähän päämäärään yhdistys pyrkii:
-ylläpitämällä yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin ja järjestöihin
-järjestämällä sukututkimusta käsitteleviä luentoja, sekä keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia
-hankkimalla ja kartoittamalla sukututkimustoimintaa helpoittavaa aineistoa  
-tekemällä sukututkimustoimintaa tunnetuksi.  

3 §

Yhdistykseen voi jäseneksi liittyä jokainen sukututkimustoiminnasta kiinnostunut henkilö ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi

4 §

Ellei jäsen täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan, hänet voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä.  

5 §

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. 
 

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä haluaa.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide  

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.  

9 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjalliset lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.  

10§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella tai henkilökohtaisella kirjeellä.  

11§

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa

l. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
2. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
3. Vahvistetaan työjärjestys.
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet, sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  


Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi - maaliskuussa

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
2. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
3. Vahvistetaan työjärjestys.
4. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

12§

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Äänestyksessä päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Mikäli äänet menevät tasan se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Päätös kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain jos siitä nimenomaan kokouskutsussa on
ilmoitettu. Tämän päätöksen tekoon tarvitaan 2/3 äänten enemmistö, äänestyksessä annetuista äänistä.  

13§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava 3/4 äänten enemmistön annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.  

14 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla sukututkimustoimintaa edistäviin tarkoituksiin.  

15§

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.